Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Reklam materiallarına dair tələblər

1. Ümumi müddəalar

Bu tələblər  2GİS Məhsullarından istifadə etməklə Azərbaycan Respublikasının ərazisində yayılan reklamın yerləşdirilməsi zamanı tətbiq edilməlidir.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində reklamın istehsalı və yayılması ilə bağlı münasibətlər "Reklam haqqında" Azərbaycan Respublikasının 15.05.2015-ci il tarixli 1281-IVQ nömrəli  Qanunu (bundan sonra — "Reklam haqqında" Qanun), "Azərbaycan Respublikasının dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikasının 30.09.2002-ci il tarixli 365-IIQ nömrəli Qanunu, uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 30.10.2018-ci il tarixli Qanunu, reklam olunması qadağan edilmiş malların Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17.10.2016-cı il tarixli 414 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Siyahısı, dərman vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının 22.10.2006-cı il tarixli Qanunu; Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin 03.12.2010-cu il tarixli 114 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş həkim resepti olmadan buraxılan dərman vasitələrinin reklamına rəy verilməsi Qaydası və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir.

"Reklam haqqında" Qanunda aşağıdakı əsas anlayışlar təsbit edilmişdir:

  1. reklam – reklam istehlakçısının diqqətini reklam obyektinə müxtəlif vasitə və üsullardan istifadə olunmaqla cəlb etmək, marağını formalaşdırmaq və saxlamaq, əmtəəni bazarda tanıtmaq və satışını stimullaşdırmaq məqsədi ilə yayımlanan məlumat;
  2. reklam fəaliyyəti – reklam istehlakçısının diqqətini reklam obyektinə cəlb etmək məqsədi ilə reklamvericinin, reklam yaradıcısının, reklam istehsalçısının, reklam agentinin və reklam yayıcısının hərəkətlərinin məcmusu;
  3. reklam obyekti – reklam olunan mallar, işlər və xidmətlər (bundan sonra – əmtəə), onun fərdiləşdirilmə vasitələri, həyata keçirilən kommersiya və qeyri-kommersiya xarakterli tədbirlər;
  4. reklamın subyektləri – reklamverici, reklam istehsalçısı, reklam yaradıcısı, reklam agenti, reklam yayıcısı və reklam istehlakçısı;
  5. reklamverici – reklam obyektinin reklamının yaradılmasını, istehsalını, yayımını sifariş edən, maliyyələşdirən və reklamın məzmununu təyin edən şəxs;
  6. reklam yaradıcısı – reklamın ümumi tərtibatını, o cümlədən rəng çalarlarını, səs müşayiətini, obrazlarını yaradan fiziki şəxs;
  7. reklam istehsalçısı – məlumatı reklam formasında yayımlamaq üçün bütövlüklə yaxud qismən hazırlayan şəxs;
  8. reklam yayıcısı – reklamı qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada, müxtəlif forma, üsul və vasitələrlə yayımlayan şəxs;
  9. reklamın istehlakçısı – diqqəti reklam obyektinə cəlb edilən fiziki şəxs;

"Reklam haqqında" qanunun 4-cü maddəsinə və "Dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisində bütün reklam və elanlarda Azərbaycan Respublikasının dövlət dili istifadə olunur. Əcnəbilərə xidmət göstərilməsi ilə bağlı müvafiq xidmət sahələrində dövlət dili ilə yanaşı, digər dillərdən də istifadə edilə bilər. Zəruri hallarda reklam və elanlarda dövlət dili ilə yanaşı, başqa dillərdən də istifadə edilə bilər. Lakin onların tutduqları sahə Azərbaycan dilinin tutduğu sahədən artıq olmamalıdır, xarici dildə olan mətn Azərbaycan dilində olan mətndən sonra yerləşdirilməli və onun sahəsi reklamın tutduğu ümumi sahənin üçdə birindən çox olmamalıdır. Mətnində digər dillərdə ifadələr olan əmtəə nişanı və coğrafi göstərici müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qeydə alınmış formada göstərilməlidir.

Reklamda yalnız Azərbaycan Respublikası ərazisində tətbiqinə icazə verilmiş ölçü vahidlərindən istifadə olunmalı, əmtəələrin qiyməti Azərbaycan Respublikasının pul vahidi ilə göstərilməlidir.

"Reklam haqqında" Qanunun 4-cü maddəsinə uyğun olaraq Reklam haqqında ümumi müddəalar:

Reklam qanunla qadağan edilməyən üsul və vasitələrlə reklam istehlakçılarının diqqətini əmtəəyə cəlb etməli, əmtəə barədə məlumat vermək və rəy formalaşdırmaqla ona tələbat yaratmalıdır.

Reklam əmtəə istehlakçılarının seçimini stimullaşdırmalı, onları aldatmamalı, çaşqınlıq hissi yaratmamalı, rəqiblərinin istehsal etdiyi, reklam edilən əmtəə ilə eyni, yaxud onun əvəzedicisi olan başqa əmtəələrin bazar nüfuzuna xələl gətirməməlidir.

İstehsalı (satışı) lisenziyalaşdırılan, sertifikatlaşdırılan əmtəələr yalnız müvafiq təsdiqləyici sənədlər olduqda, reklam edilə bilər. Bu halda reklamda lisenziyanın və sertifikatın nömrəsi, verilmə tarixi və onu verən orqanın adı göstərilməlidir.

"Reklam haqqında" Qanunun 4-cü maddəsinə əsasən, reklamda aşağıdakılar qadağandır:

- dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlara, dövlətə xəyanətə, terrorçuluğa, zorakılığa, təcavüzə, milli mənəvi dəyərlərə, insanların həyat və sağlamlığına, şərəf və ləyaqətinə, dini və siyasi əqidəsinə, ictimai təhlükəsizliyə, ətraf mühitə ziyan vura biləcək hərəkətlərə təhrik etmək. Reklamda Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinin və atributlarının təhrifinə, etik normalara zidd hallara yol verilməməlidir.

- əmtəənin dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları, dövlət mülkiyyətində yaxud asılılığında olan kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatları, publik hüquqi şəxslər, büdcədənkənar fondlar və ya onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən dəstəklənməsi.

 - narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, pornoqrafiyanın, tütün və tütün məmulatlarının və bu "Reklam haqqında" Qanunla reklamı qadağan olunan digər məhsulların reklam edilməsi.

Reklamı qadağan olunmuş əmtəələrin AR Nazirlər Kabinetinin 17 oktyabr 2016-cı il tarixli 414 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş  Siyahısına əsasən, aşağıdakı əmtəələrin reklamı qadağan edilmişdir:

- Sertifikatlaşdırılmalı olan, lakin sertifikatlaşdırılmamış əmtəələr;

- İstehsalına (satışına) lisenziya tələb olunan, lakin barəsində belə lisenziya verilməyən əmtəələr;

- Həkim resepti əsasında buraxılan dərman vasitələri;

- Dopinq vasitələri;

- İstifadəsinə (tətbiqinə) icazə tələb olunan (bu cür icazənin alınması zəruri olduqda) tibbi təyinatlı texnika, müalicə, profilaktika, diaqnostika və reabilitasiya metodları, o cümlədən hipnoz seansları, kontaktsız, psixi və ya bioenergetik təsirə əsaslanan müalicə metodları;

- Hamiləliyin süni yolla pozulması üzrə tibbi xidmətlər;

- Süni mayalanma üzrə tibbi xidmətlər;

- Tütün, tütün məmulatları və onların müvafiq ləvazimatları, o cümlədən tənbəki çubuqları, qəlyanlar, elektron siqaretlər, siqaret kağızları, alışqanlar;

- Satışa çıxarılması barədə qərar qəbul edilməmiş qiymətli kağızlar;

- Keçirilməsi qadağan edilmiş stimullaşdırıcı lotereyalar və qeydiyyata alınmamış digər lotereyalar;

- Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən tanınmamış və idman növlərinin müvafiq dövlət reyestrinə daxil edilməmiş idman növləri;

- Qumar oyunları;

- Pornoqrafiya;

Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən əşyaların Siyahısında  müəyyən edilmiş əmtəələr;

- Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə mülki dövriyyədə olması qadağan edilmiş əşyaların Siyahısında müəyyən edilmiş əmtəələr;

- Ətraf mühit üçün təhlükə potensialı olan əmtəələr;

- İstifadə olunmuş qurğuşun-turşu akkumulyatorlar;

- İşlənilmiş batareyalar;

- İstifadə olunmuş şinlər;

- İşlənilmiş sürtkü və mühərrik yağları.

"Reklam haqqında" Qanunun 6-cı maddəsinə əsasən, haqsız reklam qadağandır. Reklam aşağıdakı hallarda haqsız hesab edilir:

- reklam olunan əmtəə ilə eyni funksiyaları yerinə yetirən, yaxud yetirə bilən, başqa istehsalçıların yaxud satıcıların əmtəəsinin keyfiyyət və (və ya) kəmiyyət göstəriciləri arasında digər bazar iştirakçılarının adını çəkməklə və (və ya) əmtəəni göstərməklə müqayisə aparıldıqda;

- müxtəlif vasitələr və (və ya) üsullarla bazar rəqibinin şərəf və ləyaqəti, işgüzar nüfuzu aşağılandıqda;

- əmtəə barədə bilərəkdən həqiqətə uyğun olmayan reklam verildikdə;

- reklam olunan əmtəədən istifadə etməyən və ya rəqiblərin əmtəəsindən istifadə edən şəxslərə istehza olunmaqla, başqa şəxslərdə onlara qarşı mənfi rəy formalaşdırmağa cəhd olunduqda;

- müəlliflik hüquqlarından və əlaqəli hüquqlardan qeyri-qanuni istifadə olunduqda, başqa əmtəələrin reklam materiallarının plagiatçılığına yol verildikdə;

- reklam edilən əmtəə başqa istehsalçıların və satıcıların əmtəəsinə çaşqınlıq yarada biləcək dərəcədə bənzədildikdə;

- reklam edilən əmtəənin sağlamlığa və ətraf mühitə mənfi təsiri barədə məlumatlar qəsdən gizlədildikdə;

- reklam qadağan olunmuş vasitələr və (və ya) üsullarla, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının və ya qurumun müəyyən etdiyi yerlərdən kənarda, bu Qanunla müəyyən olunmuş vaxtdan əvvəl yaxud sonra yayımlandıqda;

- reklamı konkret üsulla, konkret vaxtda və (və ya) yerdə qadağan olunmuş əmtəənin yaxud onun əmtəə nişanının, habelə onunla qarışdırıla biləcək dərəcədə yaxın olan əmtəə nişanının reklamından istifadə edildikdə.

"Reklam haqqında" Qanunun 7-ci maddəsinə əsasən, qeyri-dəqiq reklam qadağandır, qeyri-dəqiq reklam dedikdə, aşağıdakılar barədə məlumatları təhrif edilmiş, həqiqətə uyğun olmayan şəkildə əks edən reklam başa düşülür:

- əmtəənin istehsalçısı, satıcısı və mənşəyi;

- əmtəənin bazarda mövcudluğu, onun göstərilən miqdarda, vaxtda və yerdə əldə edilməsi imkanları;

- əmtəənin təyinatı, tərkibi, istehlak xassələri, o cümlədən, istifadə şəraiti, dəstləşdirilməsi, istehsal olunduğu vaxt, yararlılığının son tarixi və istifadə müddəti;

- reklam edilən vaxt əmtəənin qiyməti, qiymət güzəştləri, əldəetmə və ödəniş şərtləri;

- əmtəənin istehlakçıya çatdırılmasının, keyfiyyətinə zəmanət verilməsinin, satışdan sonra servis xidmətlərinin göstərilməsinin, dəyişdirilməsinin, geri qaytarılmasının şərtləri və müddəti;

- əmtəənin istehsalına (satışına) verilmiş lisenziyanın, uyğunluq sertifikatının mövcudluğu, layiq görüldüyü mükafatlar;

- dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların rəsmi rəmzlərindən, hüquqi şəxslərin əmtəə nişanlarından, əqli mülkiyyət hüquqlarından istifadəyə hüququn olması;

- əmtəənin tətbiqinin və sınağının nəticələri;

- reklam olunan əmtəə barədə əlavə məlumatların alınmasının mümkünlüyü;

- reklam edilən əmtəənin reklamvericisi, onun reklamının yaradıcısı, istehsalçısı, agenti, yayıcısı;

- lotereyaların, müsabiqələrin, oyunların, o cümlədən idman mərc oyunlarının və digər tədbirlərin şərtləri, qaydaları və müddətləri, uduşların məbləği və hədiyyələr, onların verildiyi yer və əldəetmə qaydaları, bu cür tədbirlər haqqında məlumat verən mənbə.

 

"Reklam haqqında" Qanunun 8-ci maddəsinə əsasən, gizli reklama yol verilmir, gizli reklam dedikdə, reklam istehlakçısının şüuruna təsir göstərməklə, diqqətini reklam obyektinə cəlb etmək üçün reklam daşıyıcılarında reklam qismində təqdim edilmədən, “reklam” yaxud “reklam hüququ əsasında” qeydi olmadan verilən məlumat  başa düşülür.

"Reklam haqqında" Qanunun 11-ci maddəsinə əsasən, mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əmtəələrin, habelə reklam istehlakçısının mənəviyyatına, fiziki və psixoloji sağlamlığına mənfi təsir göstərən, onda zərərli vərdişlər aşılayan, ictimai təhlükəsizlik, ətraf mühit üçün təhlükə potensialı olan əmtəələrin və hərəkətlərin reklamına yol verilmir.

"Reklam haqqında" Qanunun 12-ci maddəsinə əsasən, yetkinlik yaşına çatmayanlara mənəvi və fiziki baxımdan zərərli təsirin qarşısını almaq məqsədi ilə reklamda aşağıdakılar qadağan olunur: 

- valideynlərin, qəyyumların, himayəçilərin, tərbiyəçilərin və başqa şəxslərin nüfuzuna xələl gətirən, onlara olan etibarı zəiflədən məlumatların verilməsi;

- başqa şəxsə münasibətdə kobudluğun, nifrət hissinin, təcavüzkarlığın, zərərli vərdişlərin aşılanması;

- qüvvətləndirici və fərqləndirici sözlər vasitəsilə ailənin maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq əmtəənin əldə edilməsinin mümkünlüyü fikrini yaratmaqla, valideynlərin və başqa şəxslərin bu əmtəəni almağa vadar edilməsinə yönəlmiş məlumatlar;

- həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan hərəkətləri nümayiş etdirməklə, onların təkrarlanmasına sövqetmə;

- yetkinlik yaşına çatmayanlara aid olmayan əmtəənin reklamının onlar üçün nəzərdə tutulmuş kütləvi informasiya vasitələrində, teleradio proqramlarında (verilişlərində) yerləşdirilməsi;

- yetkinlik yaşına çatmayanlara ünvanlanan yaxud onların iştirakı ilə yayımlanan reklamlarda uşaqların maraqlarına zərbə vuran ünsürlərdən istifadə olunması;

- yetkinlik yaşına çatmayanların psixoloji gərginlik yarada biləcək vəziyyətlərdə göstərilməsi.

"Reklam haqqında" Qanunun 14-cü maddəsinə əsasən, məsafədən, yəni satıcı ilə alıcı arasında birbaşa təmas olmadan, alıcıya əmtəə ilə bilavasitə tanış olmaq imkanı verilmədən (kataloqlar, prospektlər, bukletlər, elektron ticarət vasitələri) satılan əmtəənin reklamında onun satıcısı barədə aşağıdakı məlumatlar verilməlidir:

- hüquqi şəxsin adı, ünvanı və vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi;

- sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsin adı, soyadı, atasının adı və vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi;

-  əlaqə məlumatları (telefon, faks, elektron poçt ünvanı).

Məsafədən satış zamanı əmtəə endirimli qiymətlə təqdim edildikdə, reklamda endirimdən əvvəlki və sonrakı qiymətlər barədə məlumatlar reklam istehlakçısına çatdırılmalıdır.

"Reklam haqqında" Qanunun 15-ci maddəsinə əsasən, əmtəə satışını stimullaşdıran tədbirlər haqqında reklam dedikdə,müəyyən əmtəəni əldə etmiş alıcılar arasında lotereya, müsabiqə, oyun və digər tədbirlərin keçirilməsi haqqında məlumat başa düşülür. Əmtəə satışını stimullaşdıran tədbirlər haqqında reklamda lotereyanın, müsabiqənin, oyunun və digər tədbirlərin keçirilməsinin şərtləri, vaxtı və müddəti, uduş fondu, uduşların verildiyi yer və vaxt, alınması şərtləri, onların təşkilatçısı barədə məlumatlar əks olunmalı yaxud səsləndirilməlidir.

"Reklam haqqında" Qanunun 16-cı maddəsinə əsasən, əmtəənin qiymətinin dəyişməsi haqqında reklamda aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:

- qiymətin dəyişməsi kampaniyasının başlanma tarixi, müddəti;

- qiyməti dəyişdirilən əmtəələrin siyahısı;

- qiyməti dəyişdirilən əmtəənin mövcud qiyməti.

Reklamda əmtəənin qiymətinin əvvəlki qiymətlə müqayisədə mütləq yaxud nisbi ifadə ilə dəyişməsi qeyd olunmalıdır.

"Reklam haqqında" Qanunun 27-ci maddəsinə əsasən, tündlüyü 5 faizdən yuxarı olan alkoqollu içkilərin reklamı, internet informasiya ehtiyatlarının ön səhifəsində yerləşdirilə bilməz, habelə bu cür reklam  ondan həddən artıq istifadənin sağlamlıq üçün zərərli olması barədə xəbərdarlıqla müşayiət olunmalıdır.  Bu xəbərdarlığa reklam sahəsinin 10 faizindən az olmayaraq yer ayrılmalıdır.

Alkoqollu içkilərin reklamında aşağıdakılar qadağandır:

- alkoqollu içkidən istifadə nəticəsində şəxsin ictimai nüfuz qazanacağı, peşədə, idmanda və ya digər sahələrdə şəxsi uğurlar əldə edəcəyi, fiziki və ya emosional durumunu yaxşılaşdıracağı barədə rəyin formalaşdırılması;

- alkoqollu içkilərdən istifadə etməyənlərin nüfuzdan salınması;

- alkoqollu içkilərdən istifadənin ziyansız və ya insan sağlamlığı üçün xeyirli, müalicəvi xassələrə malik olması rəyinin formalaşdırılması;

- tündlük dərəcəsi yüksəldikcə, alkoqollu içkilərin keyfiyyətinin yüksəlməsi barədə fikir yaradılması, onların susuzluğu yatırmaq vasitəsi kimi təqdim edilməsi;

- alkoqollu içkilərdən istifadə olunması ilə bağlı yetkinlik yaşına çatmayanlara müraciət edilməsi;

- cəmiyyətdə tanınmış olan şəxslərin, animasiya filmləri qəhrəmanlarının, heyvanların təsvirlərindən istifadə edilməsi;

- alkoqollu içkilərdən istifadə olunma prosesinin nümayişi;

 

"Reklam haqqında" Qanunun 29-cu maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasında yalnız həkim resepti olmadan buraxılan dərman vasitələri, istifadəsinə (tətbiqinə) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının akkreditasiya edilmiş uyğunluğu qiymətləndirən qurumu və ya akkreditasiya edilmiş uyğunluğu qiymətləndirən qurumlar tərəfindən icazə verilmiş tibbi təyinatlı texnika, müalicə, profilaktika, diaqnostika və reabilitasiya metodları reklam oluna bilər.

Həkim resepti olmadan buraxılan dərman vasitələrinin reklamında aşağıdakılara yol verilmir:

- yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə müraciət etmək;

- reklam olunan dərman vasitəsinin istifadəsi nəticəsində insanın xəstəliklərdən sağalmasının, səhhətinin yaxşılaşmasının konkret hallarına istinad etmək;

- reklam olunan dərman vasitəsindən istifadə ilə bağlı fiziki şəxslərin minnətdarlığını nümayiş etdirmək;

- sağlam insanda reklam olunan dərman vasitəsinin istifadə edilməsinin zəruriliyi barədə təsəvvür yaratmaq;

- həkimə müraciət etməyin gərəksiz olmağı barədə təsəvvür yaratmaq;

- reklam olunan dərman vasitəsinin müsbət təsirinə, təbii mənşəli olmasına, təhlükəsizliyinə, effektivliyinə və əlavə təsirlərin olmamasına təminat vermək;

- reklam olunan dərman vasitəsini bioloji fəallığa malik qida əlavəsi qismində və ya dərman vasitəsi olmayan digər əmtəə (məhsul) qismində təqdim etmək.

Həkim resepti olmadan buraxılan dərman vasitələrinin qəbulu və tibbi texnikadan istifadə əlavə təsirlə müşayiət olunduqda, reklamda bu barədə məlumat verilməli, həkimlə yaxud mütəxəssislə məsləhətləşmənin zəruriliyi qeyd olunmalıdır.

Hamiləliyin süni yolla pozulması və süni mayalanma üzrə tibbi xidmətin reklamı qadağandır.

Kütləvi müalicəvi seansların, hipnoz metodlarının, psixi və bioenerji təsirlərin müalicəvi xassələrinin reklamına yol verilmir.

 

"Reklam haqqında" Qanunun 30-cu maddəsinə əsasən, bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin reklamında aşağıdakılar qadağandır:

- dərman vasitəsi və ya müalicə xüsusiyyətinə malik olması barədə təəssürat yaratmaq;

- onlardan istifadə edənlərin xəstəliklərdən sağalmasının, səhhətinin yaxşılaşmasının konkret hallarına, bu məhsulların tədqiqinin nəticələrinə istinad etməklə, istifadə olunmasının faydası barədə tövsiyələr vermək;

- üstünlükləri barədə məlumatlar verməklə, sağlam və təbii məhsullarla qidalanmadan imtinaya təhrik etmək;

- istifadəçilərinə minnətdarlıq bildirmək.

Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin reklamında onların dərman vasitəsi olmadığı haqqında məlumat verilməlidir.

Körpələr və erkən yaşlı uşaqlar üçün süni qida məhsullarının reklamında aşağıdakılar qadağandır:

- bu məhsulların ana südü ilə eyni olması, onu tam əvəz edə bilməsi, körpələrin ana südü ilə qidalanması ilə müqayisədə süni qidalanmasının üstünlükləri barədə məlumat vermək;

- bu məhsullar barədə reklamı hamilə qadınlar və analar arasında, tibb müəssisələrində yayımlamaq.

Körpələr və erkən yaşlı uşaqlar üçün süni qida məhsullarının reklamında onlardan istifadənin yaş məhdudiyyətləri haqqında məlumat verilməli, mütəxəssislərlə məsləhətləşmənin zəruriliyi, ana südünün üstünlüyü qeyd olunmalıdır.

 

"Reklam haqqında" Qanunun 31-ci maddəsinə əsasən, silahların, hərbi texnikanın, pirotexniki vasitələrin reklamına dair tələblər müəyyən edilmişdir: Azərbaycan Respublikasının ərazisində hərbi təyinatlı bütün növ silahların, onların komplekt hissələrinin, döyüş sursatının, partlayıcı maddələrin və qurğuların, texnikanın reklamı qadağandır və ya onların xüsusi tədbirlərdə və xüsusi nəşrlərdə reklam edilməsinə icazə verilir. Müvafiq olaraq, 2GİS Məhsullarında silahların, hərbi texnikanın, pirotexniki vasitələrin reklamı qadağandır.

"Reklam haqqında" Qanunun 32-ci maddəsinə əsasən, idman mərc oyunlarının, lotereyaların reklamı telekommunikasiya, kütləvi informasiya, nəqliyyat vasitələrində, açıq məkanda olan reklam daşıyıcılarında yerləşdirilə bilər. Müvafiq olaraq, 2GİS Məhsullarında idman mərc oyunlarının, lotereyaların reklamı qadağandır.

"Reklam haqqında" Qanunun 33-cü maddəsinə əsasən, maliyyə, bank, sığorta, investisiya xidmətlərinin, qiymətli kağızların reklamının aşağıdakı xüsusiyyətləri müəyyən edilmişdir:

Maliyyə, bank, sığorta, investisiya xidmətlərinin, qiymətli kağızların reklamında bu xidmətləri təklif edən şəxsin hüquqi adı, hüquqi ünvanı, fiziki şəxslərin adı, soyadı, atasının adı, ünvanı, əlaqə vasitələri, qiymətli kağızın emitenti qeyd olunmalıdır.

Bu xidmətlərin və qiymətli kağızların reklamında aşağıdakılar qadağandır:

- müvafiq müqavilənin bağlandığı vaxt xidmətdən istifadənin səmərəliliyini müəyyən etmək mümkün olmadıqda, əvvəlki dövrlərin göstəriciləri əsasında gələcəkdə fayda əldə olunacağına zəmanət yaxud vəd verilməsi;

- mövcud yaxud baş verməsi gözlənilən risklərin, gəlirlərə təsir göstərən müqavilə şərtlərinin reklam istehlakçısından gizlədilməsi;

- buraxılışı müvafiq maliyyə bazarlarına nəzarət orqanında qeydiyyatdan keçməmiş qiymətli kağızların reklamı;

- satışa çıxarılması barədə qərar qəbul edilənədək qiymətli kağızların reklamı;

- təqdim olunan məlumatların emissiya prospektində əks olunan məlumatlarla ziddiyyət təşkil etməsi.

Pay iştirakı əsasında yaşayış binalarının və başqa daşınmaz əmlak obyektlərinin tikintisi üçün pul vəsaitlərinin toplanması ilə əlaqədar olan reklam, onların inşasına müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının icazəsi alındıqdan sonra yayımlana bilər.

İstehlak kreditinə dair reklamda kreditin hər hansı xərci ilə bağlı məlumat verildikdə, istehlakçılar aşağıdakılar barədə də məlumatlandırılmalıdır:

- kreditin ümumi dəyərinə daxil olan istənilən xərclər, o cümlədən illik faiz dərəcəsi, faktiki illik faiz dərəcəsinin hesablanmasına qanunvericiliyə müvafiq qaydada daxil olan digər xərclər;

- kreditin müddəti;

- kredit müəyyən malın alınması və ya xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar verildikdə, həmin mal və ya xidmət, onun nağd qiyməti və ilkin ödənilən məbləğ;

- kredit müqaviləsinin bağlanması üçün əlavə xidmət müqavilələrinin bağlanması məcburi olduqda və həmin xidmətin qiyməti əvvəlcədən müəyyən edilə bilinmədikdə, həmin müqaviləni bağlamaq öhdəliyi;

- yuxarıda göstərilən məlumatlar və digər məlumatlar digər məlumatlardan kiçik olmayan və aydın şəkildə oxuna bilən ölçülərdə yayımlanmalıdır.

Yekun müddəalar

Bu Tələblərin qüvvədə olan redaksiyası internet şəbəkəsində Saytda bu ünvanda yerləşdirilmişdir: http://law.2gis.az/advert-rules/requirements.

01.12.2019-cu il tarixli redaksiya.