Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Məxfilik siyasəti

«DublGİS» MMC-nin cookie fayllarından istifadə siyasəti.

Bu Məxfilik siyasəti İstifadəçilər haqqında informasiyanın, o cümlədən İstifadəçilərin Administrasiyanın hər hansı proqram məhsullarında və / və ya servislərində (bundan sonra birlikdə «2GİS» Servisləri adlandırılacaqlar) qeydiyyatı / avtorizasiya olunması və/ və ya onlardan istifadə etməsi zamanı «DublGİS» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin əldə edə biləcəyi İstifadəçilərin fərdi məlumatlarının işlənməsi və mühafizəsi qaydasını müəyyən edir.

2GİS Servislərindən istifadə etməzdən əvvəl, Siz bu Siyasətin şərtləri ilə tanış olmalısınız.

1. Ümumi̇ müddəalar

1.1. Bu siyasətdə aşağıdakı termin və təriflərdən istifadə olunur:

Administrasiya və ya 2GİS — «DublGİS» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, ƏDQN 1045401929847, yerləşdiyi yer: 630048, Rusiya Federasiyası, Novosibirsk şəhəri, Karl Marks meydanı, ev 7, 13-cü mərtəbə.

152-ФЗ №-li Qanun — Rusiya Federasiyasının «Fərdi məlumatlar haqqında» 27.07.2006-cı il tarixli 152-ФЗ nömrəli Federal qanunudur.

149-ФЗ №-li Qanun — Rusiya Federasiyasının «İnformasiya, informasiya texnologiyaları və informasiyanın mühafizəsi haqqında» 27.07.2006-cı il tarixli 149-ФЗ nömrəli Federal qanunudur.

İnformasiya — İstifadəçilər barədə informasiya, o cümlədən İstifadəçilərin fərdi məlumatlarıdır.

Fərdi məlumatlar — müəyyən (konkret) İstifadəçiyə (fərdi məlumatların subyektinə) birbaşa və ya dolayısı ilə aid olan hər hansı informasiyadır.

İstifadəçi — 2GİS Servislərindən öz maraqlarında və ya başqasının maraqlarında (onun təmsil etdiyi Müştərinin adından və maraqlarında) istifadə etmək niyyətində olan və ya istifadə edən fəaliyyət qabiliyyətli fiziki şəxsdir.

Müştəri — 2GİS-in Təşkilatların soraqçasında barəsində informasiya yerləşdirilmiş hüquqi şəxs və / və ya fərdi sahibkardır.

2GİS Servisləri — İnternet şəbəkəsində https://law.2gis.ru/licensing-agreement/, https://law.2gis.kz/licensing-agreement/, https://law.2gis.kg/licensing-agreement/, https://law.2gis.uz/licensing-agreement/, https://law.2gis.az/licensing-agreement/ ünvanlarında yerləşdirilmiş Lisenziya müqavilələrində müəyyən edildikləri kimi 2GİS-in Proqram məhsulları və 2GİS-in Onlayn-servisləri, istifadə qaydası İnternet şəbəkəsində https://check.2gis.ru/legal/ ünvanında yerləşdirilmiş Lisenziya müqaviləsində müəyyən edilmiş «ÇEK» mobil tətbiqidir.

Cookies — 2 GİS-in cookie fayllarının istifadəsinə dair Siyasətində müəyyən edildikləri kimi «cookie» fayllarından məlumatlardır.

Notifikatorlar — informasiya və / və ya reklam xarakterli elektron məlumatlar, push-bildirişlərdir.

Siyasət — hazırkı Məxfilik siyasətidir.

Siyasətdə bu bənddə göstərilməyən termin və təriflərdən istifadə edilə bilər. Bu halda, bu cür terminin təfsiri Siyasətin mətninə uyğun olaraq həyata keçirilir. Siyasətin mətnində terminin və ya tərifin birmənalı təfsiri mövcud olmadıqda, onun İnternet şəbəkəsində yuxarıda göstərilən ünvanlarda yerləşdirilmiş Lisenziya müqaviləsində müəyyən edilmiş təfsiri rəhbər tutulmalıdır.

1.2. 2GİS Servislərindən istifadə edərkən, Siz aşağıdakılarla razılaşırsınız:

  • Siz 2GİS Servislərindən istifadə etməzdən əvvəl bu Siyasətin şərtləri ilə tam həcmdə tanış olmusunuz.
  • İnformasiyanın işlənməsi Lisenziya müqavilələri (https://law.2gis.az/licensing-agreement/, https://law.2gis.ru/licensing-agreement/, https://law.2gis.kz/licensing-agreement/, https://law.2gis.kg/licensing-agreement/, https://law.2gis.uz/licensing-agreement/) çərçivəsində Administrasiyanın Sizin qarşınızda götürdüyü müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi, o cümlədən 2GİS Servislərinin işləməsinin təmin olunması üçün zəruridir. Sizin hər hansı bir şəkildə 2GİS Servislərindən istifadə etməyə başlamağınız, tərəfinizdən heç bir istisna və məhdudiyyət qoyulmadan Sizin, bu Siyasətin bütün şərtlərini tam olaraq qəbul etdiyinizi bildirir.
  • Administrasiya Sizə bu barədə xüsusi xəbərdarlıq etmədən və bununla əlaqədar hər hansı kompensasiya ödəmədən Siyasətdə dəyişikliklər edə bilər. Siyasətin yeni redaksiyasında başqa hal nəzərdə tutulmadığı halda, Siyasətin yeni redaksiyası Administrasiyanın 2gis.az ünvanı üzrə domendə yerləşdirilmiş saytında yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir.

1.3. Əgər Siz bu Siyasətin şərtləri ilə razı deyilsinizsə, 2GİS Servislərindən hər hansı istifadəyə başlamayın və ya dərhal dayandırın.

1.4. Bu Siyasətin şərtlərini qəbul etməklə Siz, İnformasiyanın bu Siyasətlə nəzərdə tutulmuş məqsədlər üçün Administrasiya tərəfindən işlənməsinə, eləcə də bu Siyasətdə sadalanan hallarda İnformasiyanın üçüncü şəxslərə ötürülməsinə razılıq verirsiniz.

1.5. «Cookie» fayllarından məlumatları qəbul edən veb-brauzer vasitəsilə 2GİS Servislərindən istifadə etməklə Siz, cookies fayllarından məlumatların Administrasiya tərəfindən bu Siyasətlə nəzərdə tutulmuş məqsədlər üçün toplanması və işlənməsi ilə, eləcə də 2GİS-in cookie fayllarının istifadəsi üzrə Siyasətində sadalanan hallarda cookie fayllarından məlumatların Administrasiya tərəfindən üçüncü şəxslərə ötürülməsi ilə razılaşdığınızı bildirirsiniz.

1.6. Veb-brauzerin cookies-dən məlumatların qəbulu üzrə parametrlərinin Sizin tərəfinizdən söndürülməsi və / və ya blok edilməsi Administrasiya tərəfindən cookies-dən məlumatların toplanmasına və işlənməsinə qadağa qoyduğınızı bildirir.

1.7. İnformasiyanın işlənməsi zamanı Administrasiya 152-ФЗ saylı Qanunu, 149-ФЗ saylı Qanunu və tətbiq edilən digər qanunvericiliyi rəhbər tutur.

2. Administrasiyanın topladığı və işlədiyi İnformasiyanın tərkibi

2.1. Administrasiya aşağıdakı növ İnformasiyanı toplayır və işləyir:

2.1.1. 2GİS Servislərində qeydiyyat və ya onlardan istifadə zamanı, o cümlədən Müştərinin kartında xidmətlərin göstərilməsi / işlərin yerinə yetirilməsi / İstifadəçi tərəfindən malın əldə edilməsi üçün ərizənin rəsmiləşdirilməsi zamanı İstifadəçilərin özləri barədə müstəqil olaraq yerləşdirdikləri fərdi məlumatlar. Fərdi məlumatlara, xüsusilə, İstifadəçinin adı, soyadı, ata adı, doğum tarixi, şəkili, pasport məlumatları, telefon nömrəsi və/və ya elektron poçt ünvanı aid edilə bilər.

2.1.2. İstifadəçilərin Şəxsi kabinetdə qeydiyyat zamanı özləri barədə müstəqil olaraq yerləşdirdikləri fərdi məlumatlar. Fərdi məlumatlara, xüsusilə, İstifadəçinin adı, soyadı, ata adı, telefon nömrəsi və/və ya elektron poçt ünvanı aid edilə bilər.

2.1.3. İstifadəçilərin 2GİS Servislərindən, o cümlədən Şəxsi kabinetdən istifadə zamanı yerləşdirdikləri fərdi məlumatlar (məsələn, İstifadəçinin adı, soyadı, ata adı, doğum tarixi, pasport məlumatları, qeydiyyat ünvanı, telefon nömrəsi, elektron poçt ünvanı, ödəniş məlumatları).

2.1.4. İstifadəçilər tərəfindən əks əlaqə formalarında yerləşdirilmiş fərdi məlumatlar, o cümlədən Müştərinin adı, vəzifəsi.

2.1.5. İstifadəçinin üçüncü şəxslərin veb-saytları və ya servisləri vasitəsilə, o cümlədən İstifadəçinin 2GİS Servislərində avtorizə olunması zamanı giriş imkanını Administrasiyaya təqdim etdiyi digər fərdi məlumatlar.

2.1.6. 2GİS Servislərinin fəaliyyəti üçün zəruri olan fərdi məlumat olmayan məlumatlar.

Bunlara İstifadəçinin cihazında quraşdırılmış proqram təminatının köməyi ilə 2GİS Servislərinin istifadəsi prosesində onlara avtomatik olaraq ötürülən məlumatlar, o cümlədən IP ünvanı, cihazın fərdi şəbəkə nömrəsi (MAC-ünvan, cihazın ID nömrəsi), elektron seriya nömrəsi (IMEI, MEID), reklam identifikatorları (GAID, IDFA, OAID və İstifadəçinin əməliyyat sistemi ilə uyğunlaşan digər identifikatorlar), cookies-dən məlumatlar, brauzer, əməliyyat sistemi, giriş vaxtı, axtarış sorğuları, İstifadəçinin cihazının yeri və yerdəyişməsi haqqında məlumatlar aiddir.

Əgər Administrasiya bu məlumatlar əsasında subyekti eyniləşdirə bilirsə, bunlar fərdi məlumatlara aid edilir.

2.1.7. Administrasiyanın 2GİS Servislərindən istifadə ilə bağlı İstifadəçilər qarşısında öz öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün Administrasiyanın sorğusu əsasında İstifadəçilər tərəfindən əlavə olaraq təqdim olunan məlumatlar.

2.1.8. Toplanması və/və ya işlənməsi 2GİS-in ayrı-ayrı Servislərinin istifadəsinə və/və ya 2GİS-in ayrı-ayrı Servislərindən istifadə etməklə xidmətlərin göstərilməsi qaydalarına dair sazişlərlə təyin edilmiş İstifadəçilər haqqında digər məlumatlar.

2.2. 2GİS-in proqram məhsullarının istifadəsi və/ və ya 2GİS-in Servislərinin və ya onların ayrı-ayrı funksional imkanlarının təqdim edilməsi üçün zəruri olan informasiya xüsusi şəkildə qeyd olunmuşdur. Digər informasiya İstifadəçi tərəfindən onun mülahizəsinə əsasən təqdim edilir.

2.3. İstifadəçi tərəfindən hamı üçün əlçatan informasiya mənbələrindən əldə edilmiş üçüncü şəxslərin fərdi məlumatları istisna olmaqla, fərdi məlumatlarının ötürülməsi üçün üçüncü şəxslərin icazələri alınmadıqda, İstifadəçi tərəfindən üçüncü şəxslərin fərdi məlumatlarının təqdim edilməsi qadağandır.

2.4. Ümumi qaydaya əsasən, Administrasiya İstifadəçilərin təqdim etdikləri fərdi məlumatların düzgünlüyünü yoxlamır. 2GİS-in ayrı-ayrı Servislərinin istifadəsi haqqında razılaşmalarda nəzərdə tutulmuş hallarda, İstifadəçi təqdim etdiyi öz fərdi məlumatlarının düzgünlüyünün təsdiqini təqdim etməlidir.

2.5. Administrasiya qeydiyyatdan, avtorizasiyadan keçməmiş və / və ya 2GİS Servislərindən istifadə prosesində, o cümlədən əks əlaqə formalarında fərdi məlumatlarını yerləşdirməmiş İstifadəçilərin fərdi məlumatlarını işləmir.

2.6. Administrasiya İstifadəçinin 2GİS Servislərində əlçatan olan linklər üzrə keçə biləcəyi üçüncü şəxslərin saytları tərəfindən İnformasiyanın işlənilməsinə nəzarət etmir və buna görə məsuliyyət daşımır.

3. İnformasiyanın toplanmasının və işlənməsinin məqsədləri

3.1. Administrasiya yalnız 2GİS Servislərinin təqdim edilməsi üzrə öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan İnformasiyanın toplanmasını və işlənməsini həyata keçirir.

3.2. Administrasiya İnformasiyanı aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edə bilər:

3.2.1. İstifadəçi və Administrasiya arasında bağlanmış müqavilə çərçivəsində tərəfin eyniləşdirilməsi;

3.2.2. yoxlama kodunu bildirmək məqsədilə İstifadəçinin telefon nömrəsinə zəng etməklə Şəxsi kabinetdə qeydiyyatdan keçərkən İstifadəçinin autentifikasiyası;

3.2.3. 2GİS Servislərindən istifadə etməklə İstifadəçilərə xidmətlərin göstərilməsi və 2GİS Servislərinin daha da təkmilləşdirilməsi, yeni servis və xidmətlərin işlənib hazırlanması;

3.2.4. İstifadəçilərin dəstək xidmətinə göndərdikləri sorğulara cavab vermək, İstifadəçiləri 2GİS Servislərinin imkanları barədə məlumatlandırmaq, 2GİS Servislərinin istifadəsi ilə bağlı sorğuları yönləndirmək;

3.2.5. marketinq;

3.2.6. şəxssizləşdirilmiş məlumatlar əsasında statistik və digər tədqiqatların yerinə yetirilməsi;

3.2.7. üçüncü şəxslər tərəfindən internet şəbəkəsində İstifadəçilərə məqsədli reklam və informasiya materiallarının nümayiş etdirilməsi və/və ya üçüncü şəxslər tərəfindən İstifadəçilərə qanunla müəyyən edilmiş qaydada digər xidmətlərin göstərilməsi üçün Administrasiya tərəfindən cookies-dən məlumatların Administrasiya ilə müqavilə bağlamış üçüncü şəxslərə təqdim edilməsi;

3.2.8. İstifadəçilərin ayrı-ayrı qrupları üçün reklam məhsullarının yaradılması və/ və ya tərəfdaşların saytlarında, proqramlarında, məhsullarında və ya servislərində reklamın göstərilməsi üçün, əldə edilmiş İnformasiya əsasında İstifadəçinin profilinin formalaşdırılması və müvafiq İnformasiyanın 2GİS-in tərəfdaşlarına (sayt və tətbiqetmələrin sahibləri, reklam şəbəkələri, internet biznesi və / və ya maliyyə sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlər) ötürülməsi.

3.2.9. tərəfdaşlıq münasibətlərinin qurulması məqsədilə İstifadəçi ilə kommunikasiyalar, İstifadəçi və / və ya maraqları baxımından İstifadəçinin çıxış etdiyi Müştəri ilə müqavilə şərtlərinin razılaşdırılması üzrə danışıqların aparılması, bu cür müqavilələrin bağlanması və icra edilməsi;

3.2.10. 2GİS-in Təşkilatların soraqçasında maraqları baxımından İstifadəçinin çıxış etdiyi Müştəri barədə informasiyanın əlavə edilməsi və / və ya aktuallaşdırılması, 2GİS Servislərinin qeyri-dəqiqliklərinin aradan qaldırılması, o cümlədən göstərilən məqsədlər üçün İstifadəçi ilə kommunikasiyalar.

3.3. Siz Administrasiyadan aşağıdakıları qəbul etməyə razılıq verirsiniz:

3.3.1. hesabınızda göstərilmiş elektron poçt ünvanına və 2GİS Servislərinin nəzərdən keçirildiyi mobil cihaza 2GİS Servisləri çərçivəsində və ya onlarla əlaqədar baş verən mühüm hadisələr barədə notifikatorlar, ayrıca abunəlik mövcud olduğu halda isə — abunə olunma zamanı göstərilmiş elektron poçt ünvanına 2GİS-in xəbərləri barədə informasiya və / və ya reklam xarakterli məlumatlar, layihələndiricilər üçün tədbirlərin anonsları və bu cür tədbirlərdən materiallar, biznesin müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən şirkətlər barədə dərc edilmiş materiallar barədə göndərişlər (qeyri-reklam xarakterli müsahibələr) almaq;

3.3.2. Şəxsi kabinetinizdə göstərilmiş telefon nömrənizə, o cümlədən messencerlərdə və / və ya elektron poçt ünvanı üzrə notifikatorlar, o cümlədən 2GİS Şəxsi kabinetinin funksionalında dəyişikliklər barədə bildirişlər, 2GİS Servislərinin və Administrasiyanın xidmətlərinin yenilikləri barədə məlumatlandırma (bildirişlər üçüncü şəxslərin reklam məlumatları ilə müşayiət oluna bilər).

3.4. İstifadəçi təklif olunan əks-əlaqə formaları vasitəsilə 2GİS Servislərinin mobil versiyasında push-bildirişi almaqdan imtina etmək və ya mobil cihazların sazlamaları vasitəsilə push-bildirişi əldə etmək imkanını müstəqil şəkildə söndürmək hüququna malikdir.

3.5. Administrasiya İstifadəçini 2GİS Servislərinin imkanları və/və ya informasiya resurslarının dəyişdirilməsi barədə məlumatlandırmaq üçün notifikatorlardan istifadə etmək hüququna malikdir.

3.6. İstifadəçinin fərdi məlumatlarının bu Siyasətlə nəzərdə tutulmayan məqsədlərlə istifadə edilməsi üçün, Administrasiya İstifadəçinin bu cür istifadəyə razılığını sorğulayır.

4. İnformasiyanın işlənməsi

4.1. İnformasiya qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq işlənilir.

4.2. Aşağıdakı hallar istisna olmaqla, İnformasiya üçüncü şəxslərə ötürülmür:

4.2.1. İstifadəçi bu cür ötürülməyə razılığını bildirdikdə;

4.2.2. 2GİS Servislərinin və / və ya 2GİS Servislərinin ayrı-ayrı funksional imkanlarının fəaliyyətinin təmin edilməsi, 2GİS Servislərinin tərəfdaşlıq və digər proqramlarının həyata keçirilməsi, dəstək xidmətinə olan sorğulara cavab verilməsi məqsədi ilə Administrasiyanın affilə olunmuş şəxsinə — «DQ-Soft» MMC-yə və/və ya Administrasiyanın digər affilə olunmuş şəxslərinə ötürülmə.

4.2.3. 2GİS-in tərəfdaşının lokasiyasında 2GİS Servisində istifadəçi tərəfindən informasiyanın əlavə edilməsi və / və ya aktuallaşdırılması zamanı qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsi məqsədilə hesabda avtorizasiyadan keçmiş İstifadəçilərin məlumatlarının 2GİS-in tərəfdaşlarına ötürülməsi;

4.2.4. Ötürülmə qüvvədə olan hüquqla nəzərdə tutulmuşdur.

4.2.5. İstifadəçi 2GİS-in ayrı-ayrı Servislərinin istifadəsinə dair sazişlərin şərtlərini pozduğu halda, ötürülmə Administrasiyanın və/və ya üçüncü şəxslərin hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsinin mümkünlüyünü təmin etmək məqsədi ilə həyata keçirilir.

4.2.6. İstifadəçilərin ayrı-ayrı qrupları üçün reklam məhsullarının yaradılması və ya istifadəçilərin ayrı-ayrı qruplarının xüsusi reklam məhsullarını qəbul edən şəxslər siyahısından çıxarılması üçün İstifadəçinin cihazının şəxssizləşdirilmiş identifikatorunun (IDFA (IDentifier For Advertisers) və ya GAID (Google Advertiser ID)) 2GİS-in Rusiya Federasiyasının ərazisindəki bəzi marketinq tərəfdaşlarına ötürülməsi.

İstifadəçi mobil cihazının parametrlərini dəyişdirərək cihazın identifikatorunun sonrakı toplanmasını, saxlanmasını və ötürülməsini istənilən vaxt ləğv edə bilər.

4.2.7. İstifadəçilərin Məhsulda hərəkətləri haqqında məlumatların təhlil edilməsi və sistemləşdirilməsi üçün İstifadəçinin cihazının reklam identifikatorunun (IDFA (IDentifier For Advertisers) və ya GAID (Google Advertiser ID)) İsrail dövlətinin qanunvericiliyinə əsasən qeydiyyata alınmış və Rusiya Federasiyasının vergi orqanında uçotda olan (VÖEN: 9909512348) AppsFlyer Ltd şirkətinə ötürülməsi.

İstifadəçi mobil cihazının parametrlərini dəyişdirərək cihazın identifikatorunun sonrakı toplanmasını, saxlanmasını və ötürülməsini istənilən vaxt ləğv edə bilər.

İstifadəçi AppsFlyer Ltd şirkətinin məxfilik siyasəti ilə bu ünvanda tanış ola bilər: https://www.appsflyer.com/gdpr/dpa.pdf

4.2.8. İstifadəçilərin ayrı-ayrı qrupları üçün reklam məhsullarının yaradılması və/ və ya tərəfdaşların saytlarında, proqramlarında, məhsullarında və ya servislərində reklamın göstərilməsi üçün İstifadəçinin profilini formalaşdıran İnformasiyanın 2GİS-in tərəfdaşlarına (sayt və tətbiqetmələrin sahibləri, reklam şəbəkələri, internet biznesi və / və ya maliyyə sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlər) ötürülməsi.

4.2.9. İstifadəçinin «Darvin» MMC-nin (ƏDQN 1167847089079) «Çatra» müştərilərin dəstəklənməsi üzrə internet-servisi (onlayn çat) vasitəsilə giriş imkanını Administrasiyaya təqdim etdiyi fərdi məlumatların onların həmin servisin serverlərində zəruri proqram-aparat mühafizə vasitələrindən istifadə edilməklə saxlanması məqsədilə ötürülməsi. «Darvin» MMC-nin sənədləri ilə bu ünvanda tanış olmaq mümkündür: https://chatra.com/ru/offer/

4.2.10. İstifadəçiyə xidmətlərin göstərilməsi, işlərin yerinə yetirilməsi, malların satılması üçün İstifadəçinin Saytda tərtib edilmiş ərizəsinin üçüncü şəxslər tərəfindən yerinə yetirilməsi. Şirkətin kartında xidmətlərin göstərilməsi / işlərin yerinə yetirilməsi / malın əldə edilməsi üçün ərizənin rəsmiləşdirilməsi məqsədi ilə İstifadəçinin Administrasiyanın saytında saxladığı məlumatlar malları və/ və ya xidməti / işi İstifadəçidə maraq doğurmuş şirkətə ötürüləcəkdir. İstifadəçinin ad, soyad, telefon nömrəsi, elektron poçt ünvanından ibarət olan fərdi məlumatları Şəxsi kabinetin bütün İstifadəçiləri üçün əlçatan olur.

4.2.11. Dövlət orqanlarının və ya digər orqanların sorğusu əsasında qanunvericiliyin tələblərinin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə ötürülmə.

4.3. Fərdi məlumat subyektlərinin hüquqlarının adekvat mühafizəsini təmin etməyən xarici dövlətlərin ərazisində fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsi yalnız subyektin razılığı olduqda və / və ya müqavilənin icra edilməsi məqsədilə və / və ya tətbiq edilən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda qanunvericiliyin tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün həyata keçirilir.

4.4. Üçüncü şəxslərin və onlara ötürülən fərdi məlumatların siyahısı Administrasiyanın fərdi məlumatların işlənməsinin və mühafizəsinin təşkilinə görə Məsul şəxsindən sorğulana bilər.

4.5. İstifadəçi bununla xəbərdar edilir və razılaşır ki, Administrasiya 2GİS Servislərinin istifadəsi zamanı üçüncü şəxslərin İstifadəçi tərəfindən təqdim edilən fərdi məlumatlarını 2GİS Servislərinin ayrı-ayrı funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün istifadə edə və ötürə bilər, bu şərtlə ki, İstifadəçi üçüncü şəxslərin bu cür istifadəyə və ötürülməyə razılığının mövcudluğuna zəmanət versin.

4.6. İstifadəçi bununla xəbərdar edilir və razılaşır ki, 2GİS Servislərinin istifadəsi zamanı Administrasiya İstifadəçinin mobil cihazında quraşdırılan tətbiqi proqramlar barədə məlumat ala və onları 2GİS Servislərinin ayrı-ayrı funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün istifadə edə bilər.

4.7. İstifadəçi bununla xəbərdar edilir və razılaşır ki, Administrasiya 2GİS servislərinin istifadəsi zamanı İstifadəçinin hərəkətləri və 2GİS Servislərinin İstifadəçi tərəfindən quraşdırılmış parametrləri barədə şəxssizləşdirilmiş (İstifadəçi ilə əlaqələndirilmədən) statistik məlumatları əldə edə bilər.

4.8. Administrasiya Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının fərdi məlumatlarının toplanmasını, yazılmasını, sistemləşdirilməsini, yığılmasını, saxlanılmasını, dəqiqləşdirilməsini (yenilənməsini, dəyişdirilməsini), çıxarılmasını, istifadəsini, ötürülməsini (yayılmasını, təqdim edilməsini, giriş imkanını), şəxssizləşdirilməsini, bloklanmasını, silinməsini və məhv edilməsini həyata keçirir. İstifadəçilərin fərdi məlumatları Fərdi məlumatların işlənilmə məqsədlərinə nail olunana qədər və ya İstifadəçi tərəfindən fərdi məlumatların işlənilməsinə razılığın geri götürülməsinə qədər saxlanılır. Fərdi məlumatların işlənməsi həm avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə edilməklə, həm də avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə edilmədən həyata keçirilir.

4.9. Fərdi məlumatlar tətbiq olunan qanunvericiliyə uyğun olaraq Administrasiya tərəfindən silinir.

5. İstifadəçilərin hüquqları

5.1. İstifadəçilərin aşağıdakı hüquqları vardır:

5.1.1. Administrasiyanın saytında hesabda, Şəxsi kabinetdə özü haqqında məlumatlara müstəqil şəkildə dəyişikliklər və əlavələr etmək.

5.1.2. Administrasiyanın saytında hesab, Şəxsi kabinet daxilində özü haqqında təqdim edilmiş məlumatları silmək. Hesabı, Şəxsi kabineti silmək bəzi 2GİS Servislərindən istifadənin mümkünsüzlüyünə səbəb ola bilər.

5.1.3. sorğu üzrə Administrasiyadan öz fərdi məlumatlarının işlənməsinə dair məlumat əldə etmək.

6. İnformasiyanın mühafizəsi üzrə tədbirlər

6.1. Administrasiya İstifadəçilərin fərdi məlumatlarının qanunsuz və ya təsadüfi girişdən mühafizəsi, fərdi məlumatların məhv edilmədən, dəyişdirilmədən, bloklanmadan və yayılmadan, habelə onlara münasibətdə digər qanunsuz hərəkətlərdən mühafizəsi üçün bütün zəruri və yetərli təşkilati və texniki tədbirləri görür. Bu tədbirlərə, xüsusilə, məlumatların toplanması, saxlanması və işlənməsi proseslərinin və təhlükəsizlik tədbirlərinin daxili yoxlanması, o cümlədən müvafiq şifrələnmə və fərdi məlumatların saxlandığı sistemlərə icazəsiz girişin qarşısını almaq üçün məlumatların fiziki təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə tədbirlər daxildir.

7. Yekun müddəalar

7.1. Bu siyasət, İstifadəçi ilə Administrasiya arasında bu Siyasətin tətbiqi ilə əlaqədar yaranan münasibətlər, habelə bu Siyasətlə tənzimlənməyən məsələlər Rusiya Federasiyasının qüvvədə olan qanunvericiliyi və tətbiq edilən digər qanunvericiliklə tənzimlənir.

7.2. Bu Siyasətə dair sorğu, təklif və ya sualları 2GİS-in istifadəçilərə Dəstək xidmətinə (http://help.2gis.ru/feedback/), Şəxsi kabinet İstifadəçilərinin Dəstək xidmətinə (feedback@account.2gis.com) və ya aşağıdakı ünvana göndərməyiniz xahiş olunur: 630048, Rusiya Federasiyası, Novosibirsk şəhəri, Karl Marks meydanı, ev 7, 13-cü mərtəbə.

7.3. Fərdi məlumatlardan qeyri-qanuni istifadə faktı aşkar edildikdə, məlumatları qeyri-qanuni istifadə edilən fərdi məlumat subyekti bu cür fərdi məlumatların silinməsi barədə Administrasiyanın ünvanına yazılı ərizə göndərməlidir. Ərizədə fərdi məlumat subyektinin razılığı olmadan rəydə qeyri-qanuni istifadə olunan fərdi məlumatların subyektinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin rekvizitləri, rəyi yerləşdirən İstifadəçinin adı göstərilməlidir. Ərizə aşağıdakı ünvana göndərilməlidir: 630048, Novosibirsk şəhəri, Karl Marks meydanı, ev 7, 13-cü mərtəbə.

Bu siyasətin qüvvədə olan redaksiyası Administrasiyanın saytında yerləşdirilib və İnternet şəbəkəsində bu ünvanda mövcuddur: http://law.2gis.ru/privacy/

20.11.2020-ci il tarixli redaksiya

© ООО «DublGİS» MMC, 2020-ci il


Həmçinin bax: